Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

Cieľom je poskytnutie všetkých potrebných informácií, ktoré popisujú akým spôsobom Innessa wedding planners & event designers zabezpečuje spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR).

 Pre nás je mimoriadne dôležité zabezpečiť náležitú ochranu Vašich osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Innessa wedding planners & event designers vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov (GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) a rešpektovaním najvyšších etických princípov.

 V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

I. Základné informácie o prevádzkovateľovi a právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ


                     Ing. Inna Andruščenková - INNESSA

Hrachová 16698/10

821 05 Bratislava-Ružinov

Slovenská republika

 IČO: 50993577

Tel: +421 902 237 775

e-mail: innessa@innessa.sk


Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola menovaná, nakoľko nám táto povinnosť nevyplýva z platných právnych predpisov. Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám radi poskytneme na mailovej adrese innessa@innessa.sk


Poučenie o právach dotknutej osoby

 a.      Právo na prístup k osobným údajom

 Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 

b.     Právo na opravu osobných údajov

 V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

 

c.      Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.


d.     Právo na vymazanie osobných údajov

 Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

e.      Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak už nemáme potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

 

f.       Právo na prenosnosť osobných údajov

 V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

 

g.      Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

 Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie tohto stavu.

 

h.     Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

tel. č.: +421 2 3231 3214

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou


Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na čísle +421 902 237 775, poslaním e-mail žiadosti na adresu innessa@innessa.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Ing. Inna Andruščenková – INNESSA, Hrachová 16698/10, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika.

 Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (e-mailovú adresu, meno, priezvisko a telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Tieto údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

 Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

 II. Informácie o spracovateľských činnostiach

 Informácie k jednotlivým spracovateľským činnostiam sú uvedené v samostatnom dokumente, ktorý si môžete stiahnuť TU.